QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security ( baovehlh.com ) là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ”  Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính ”

Giá trị và đạo đức :

Mỗi ngày, ở bất cứ đâu nơi chúng tôi làm việc, tất cả chúng tôi đều phải có trách nhiệm giữ An toàn cho tài sản và An ninh của khách hàng. Mỗi người trong chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không có điều gì gây ảnh hưởng đến cam kết của chúng tôi đối với các giá trị cốt lõi – Sự liêm chính, cẩn mật và sẵn sàng giúp đỡ khi có nhu cầu trong điều kiện cho phép.

Mỗi các bộ, đội trưởng còn mang trọng trách nêu gương tốt. Khi làm việc theo cách bền vững và tuân thủ, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) cũng như thương hiệu của mỗi khách hàng của Chúng tôi.

Trách nhiệm :

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) với trách nhiệm góp phần làm cho xã hội ngày một an toàn hơn, nên mỗi nhân viên chúng tôi phải thấm nhuần điều này để nâng cao cảnh giác, sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có những hành động hợp lý nhằm bảo vệ An ninh và An toàn tài sản của mỗi khách hàng cũng như bảo vệ các giá trị cốt lõi mà chúng tôi có được.

Liêm chính :

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) đề cao đến tính trung thực của mỗi cá nhân và tập thể. Tôn trọng sự thật và sự liêm chính trong thực thi công vụ, chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi nào làm sai với những yêu cầu về sự liêm chính và trung thực này.

 

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH

Hoàng Long Hải Security được hình thành từ đầu những năm Việt Nam mới hội nhập kinh tế và quốc tế, bằng tâm huyết và sự cống hiến không mệt mỏi của các tầng lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam với mong muốn làm cho xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn” . Chính vì lẽ đó mà chúng tôi luôn có niềm tin sắc son rằng cống hiến là phụng sự xã hội, chúng tôi sẽ giúp bạn an toàn hơn trong môi trường kinh doanh của mình tại Việt nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )  “ Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, […]